Dom dr. Franceta Bergelja - Pomoč na domu

S storitvami socialne oskrbe na domu želimo v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati sami, omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja.

Storitev pomoči na domu obsega:

  • gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Storitve pomoči na domu so namenjene:

  • osebam starim nad 65 let,
  • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
  • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje življenjskih funkcij,
  • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
  • hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.  

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice od leta 2000 sodeluje z občinami Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki različno prispevajo k ceni za storitve pomoči na domu. Za trenutno veljavni cenik kliknite tukaj.

Uporabniki socialno varstvene storitve pomoči na domu so lahko v primeru nezmožnosti plačevanja teh storitev v celoti ali delno oproščeni plačila. Na zahtevo upravičenca krajevno pristojni center za socialno delo odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve.

Obseg storitev pomoči na domu je po Pravilniku o standardnih in normativih socialnovarstvenih storitev omejena na največ 4 ure dnevno oz. 20 ur tedensko. Obseg nudene pomoči na domu je odvisen tudi od razpoložljivih prostih terminov.

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu >

Cenik storitev pomoči na domu >